Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

1. Všeobecné ustanovenia

Tento dokument upravuje podmienky súťaží na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (ďalej len „sociálne siete“). Predmetom týchto pravidiel je úprava vzťahov medzi súťažiacimi a organizátorom. Súťaže na sociálnych sieťach (ďalej len „súťaže“) nie sú žiadnym spôsobom prepojené ani sponzorované sociálnymi sieťami a zodpovednosť za nich nesie výlučne ich organizátor.

Účasť na súťažiach je dobrovoľná a zapojením sa do súťaže, vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa k ich dodržaniu v plnom rozsahu.

2. Organizátor

Davorin, s. r. o., IČO: 46 507 507, so sídlom: 059 86 Nová Lesná, Tatranská 243, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 25440/P (ďalej len „organizátor“).

3. Miesto a termín

Súťaže prebiehajú na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí.

Termín konkrétnej súťaže je uvedený v danom súťažnom príspevku na webovej stránke davorin.sk alebo na oficiálnej sociálnej sieti organizátora:

4. Podmienky účasti na súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej alebo Českej republiky, aktívnym profilom na sociálnej sieti, a ktorá splnila konkrétne podmienky súťaže uvedené v danom súťažnom príspevku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“).

Zamestnanci firmy Davorin s.r.o. sú zo súťaže vylúčení.

5. Výhra a odovzdanie výhry

Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý splní všetky stanovené podmienky súťaže a ktorého následne určí organizátor súťaže. Posúdenie splnenia podmienok spadá do kompetencie organizátora.

Vyhlásenie výhercu bude zverejnené na oficiálnych sociálnych sieťach alebo na webovej stránke organizátora.

Každý výherca bude kontaktovaný organizátorom prostredníctvom e-mailu alebo súkromnou správou na sociálnych sieťach. Výherca je povinný na túto skutočnosť reagovať najneskôr do 7 dní, a to preukázaním totožnosti a zaslaním svojich kontaktných údajov organizátorovi. Za správnosť kontaktných údajov zodpovedá výherca. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu, stráca výherca právo na výhru.

Výherca má právo výhru odmietnuť, v takom prípade stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať ďalšieho výhercu.

Odovzdanie výhry prebehne zaslaním na doručovaciu adresu výhercu alebo jej odovzdaním v priestoroch firmy organizátora.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (napr. prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, atď.), nárok na výhru mu zaniká a nemá nárok na kompenzáciu ani na výmenu za iný tovar alebo iný druh výhry.

6. Vylúčenie zo súťaže

Organizátor súťaží si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky, porušia podmienky, alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

V prípade podozrenia, že výherca vyhral podvodným spôsobom, alebo sa do súťaže zapojil prostredníctvom nepravdivých údajov, má organizátor právo mu výhru neodovzdať, prípadne bude takýto výherca povinný vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

7. Ochrana osobných údajov

Za ochranu osobných údajov v rámci súťaže zodpovedá organizátor. Osobné údaje získané prostredníctvom súťaže budú použité výhradne na účely danej súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov.

Zapojením sa do súťaže na sociálnych sieťach Davorin s.r.o. účastník súťaže súhlasí a akceptuje dokument Ochrana osobných údajov zverejnený na webovej stránke.

Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok, že organizátor nebude môcť zaradiť súťažiaceho do súťaží.

Osobné údaje výhercov súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení súťaže na účely právnej ochrany organizátora.

8. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaží si vyhradzuje právo jednostranne a bez náhrady zmeniť a doplňovať pravidlá súťaže v priebehu ich trvania alebo súťaž úplne zrušiť.

Organizátor má zároveň právo výhru nahradiť inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania výhry.

Odosielanie fotografií (alebo iných médií) je dobrovoľné a účasťou na súťažiach udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na bezplatné spracovanie, použitie a šírenie fotografií (alebo iných médií) na účely propagácie a marketingové účely rôzneho druhu. Ich odoslaním súťažiaci potvrdzuje, že je autorom týchto médií a je teda osobou oprávnenou s nimi nakladať

Účasť na súťažiach a ani ich výhru nie je možné súdne vymáhať.

Organizátor súťaží nie je zodpovedný za žiadne škody alebo ujmy spôsobené účasťou na súťažiach, súťažných úkonoch alebo výhrami v súťaži. Organizátor zároveň nie je zodpovedný za stratu, meškanie alebo poškodenie výhry doručovacou spoločnosťou.

V Novej Lesnej, dňa 01.08.2020